NGHỊ QUYẾT 33 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THÁO GỠ, THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN AN TOÀN, LÀNH MẠNH

Đăng bởi SJK LAND vào lúc 17/03/2023

Nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 Một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh.

Thị trường bất động sản 

Mục tiêu:

Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đặc biệt là về thể chế, tổ chức thực hiện và nguồn vốn cho thị trường bất động sản,  trong đó tháo gỡ các vướng mắc về quy định pháp luật và trình tự, thủ tục cũng như tổ chức triển khai thực hiện các dự án bất động sản, nhất là liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu giá,….; tập trung cao độ tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang triển khai để sớm hoàn tành, tạo nguồn cung cho thị trường; tháo gỡ khó khăn về các nguồn tín dụng, trái phiếu, quỹ đầu tư,…khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, góp phần tăng thanh khoản cho thị trường.

Thcus đẩy thị trường bất động sản phát triển, tăng nguồn cung, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm thị trường bất động sản hợp lý hơn, chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà công nhân, nhà ở phù hợp với thu nhập của người dân, trong đó đẩy mạnh phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư và kịp thời giải quyết các thủ tục về đất đai, xây dựng của các dự án bất động sản để tăng nguồn cung cho thị trường; thúc đẩy thị trường bất động sản thông qua chính sách hỗ trợ nguồn vốn để triển khai thực hiện các dự án khả thi, hiệu quả; thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành ít nhất khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Thường xuyên theo dõi, giám sát có hiệu quả tình hình thị trường để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn tình trạng thị trường phát triển nóng hoặc đóng băng, tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung c- cầu và đảm bảo vận hành lành mạnh theo cơ chế thị trường.

Giải pháp:

Hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, bất động sản đảm bảo đồng bộ, khả thi, trong đó tập trung xây dựng và trình Quốc hội xem xét thông qua luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh Bất động sản, Đấu Thầu, Đấu giá, Luật Giá, Luật tổ chức tín dụng sửa đổi,..tích cực nghiên cứu, xây dựng và trình quốc hội xem xét ban hành nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành nahwmf tháo gỡ những tồn tại, hạn chế vướng mắc, khó khăn hiện nay liên quan đến triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh chuyển nhượng dự án bất động sản phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, trong đó tập trung hoàn thiện nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện dự án bất động sản, phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống phát luật, hoàn thiện và ban hành nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai để giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất đai, định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với bất động sản không nhà nhà ở. Nghiên cứu xây dựng và ban hành Nghị định quy định về quy trình , trình tự, thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị để các địa phương thực hiện thuận lợi và thống nhất. Đồng thời, các địa phương ban hành ngay các quy định, hướng dẫn tháo gỡ đối với vướng mắc thuộc thầm quyền quyết định, các vướng mặc thuộc thẩm quyền của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước cho phát triển nhà ở nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

Thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội:

Trong lúc chờ Quốc hội thông qua Luật Nhà ở để tháo gỡ tổng thể, đồng bộ những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong phát triển nhà ở nói chung, phát triển nhà ở xã hội nói riêng, chính phủ xây dựng, trình đề nghị Quốc Hội xem xét ban hành Nghị Quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cụt hể nhằm tạo động lực phát triển nhà ở xã hội rong thời gian tới, trong đó đặc biệt quan tâm đến những nội dung vướng mắc lớn trong thời gian qua như vấn đề giao đất để đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội, về quy hoạch bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội, về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, về quyền lợi và ưu đãi chủ đầu tư, về xác định gia sbans, giá cho thuê, giá cho thêu mua nhà ở xã hội, về đối tượng và điều kiện được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội,…

Khẩn trương hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 để tháo gỡ ngay một số khó khăn, vướng mắc cụ thể trong phát triển nhà ở xã hội, tăng nguồn cung phù hợp với nhu cầu, khả năng của người có thu nhập thấp có nhu cầu cao về nhà ở có thể tiếp cận.

Xác định việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn trung – dài hạn của các địa phương.

Đề xuất triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng (12% nhu cầu về vốn để thúc đẩy thực hiện mục tiêu hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà cho công nhân giai đoạn 2021-2030 để các chủ đầu tư và người mua nhà ở của các dự án nhà ở xã hội, mnhaf ở công nhân vay với lãi suất thấp hơn khoảng 1,5 – 2% so với lãi suất cho vay dài hạn VNĐ bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ và các ngân hàng thương mại ngoài nhà nước có đủ điều kiện với từng gói tín dụng cụ thể.

Đối với nguồn vốn tín dụng:

Điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ, đáp ứng nhu cầu dòng vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và nguoaif nước cho phát triển nhà ở nói riêng và thị trường bất động sản nói chung.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, người mua nhà và nhà đầu tư được nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng, có biện pháp xử lý phù hợp cho các doanh nghiệp bất động sản khó khăn như giãn nợ gốc, lãi vay, cơ cấu lại nhóm nợ,…tập trung các dự án, phương án vay vốn khả thi, khách hàng có năng lực tài chính, khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn, ưu tiên các dự án bất động sản nha fowr, đáp ứng được nhu cầu thực của người dân, có hiệu quả, thanh khoản tốt như nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, văn phòng cho thuê, bất động sản phục vụ sản xuất, công nghiệp, du lịch,…

Có biện pháp phù hợp, hiệu quả giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ thị trường bất động sản.

Nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp:

Chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán đúng quy định pháp luật.

Kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán tránh hiện tượng đầu cư, thao túng, thổi giá. Đồng thời, thạo điều kiện, không làm cản rở các doanh nghiệp có thể huy động vốn để hỗ trợ phục hồi, phát triển.

Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp bất động sản, của tổ chức tín dụng liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp có khối lượng phát hanh lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành khoong có tài sản bảo đẩm.

Nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp một cách an toàn, lành mạnh, bền vững.

Tổ chức thực hiện của các địa phương:

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm,…

Đảy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản trên địa bàn.

Đẩy mạnh phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dựa ns bất động sản, nghĩa vụ tài chính về đất đai để tăng nguồn cung cho thị trường.

Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

Thông tin tham khảo: Biệt thự, shophouse Avenue Garden 

 

Tags : BIỆT THỰ AVENUE GARDEN, BIỆT THỰ AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN, SHOPHOUSE AVENUE GARDEN TÂY THĂNG LONG
popup

Số lượng:

Tổng tiền: