Thông tin chi tiết đoạn đường nối đường Đỗ Nhuận với đường Xuân La

Đăng bởi Phạm Ngọc Hoàng vào lúc 15/08/2020

Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn là một trong những khu đô thị lớn, đáng sống bậc nhất Thủ đô. Khu đô thị đang được xây dựng các hạng mục hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội, các công trình nhà ở cao tầng, đại sứ quán….các cộng đồng dân cư trong khu cũng bắt đầu được hình thành. Một trong những điểm nhấn quan trọng mà cư dân đang mong chờ là đoạn đường nối từ đường Đỗ Nhuận thông sang đường Xuân La được thông tuyến. Quy hoạch con đường này như thế nào ? chúng tôi xin gửi đến quý cư dân nội dung chi tiết.

Tuyến đường này được thông qua tại quyết định 3410/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 05/6/2017 về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nối đường Đỗ Nhuận thuộc phía đông bắc dự án khu Đoàn Ngoại Giao với tuyến đường Xuân La, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm.

Trong đó quy định rõ vị trí và hướng tuyến đường:

Vị trí tuyến đường: tuyến đường có chiều dài khoảng 170m, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điểm đầu (điểm 1): Điểm giao của tuyến đường với dự án khu đô Đoàn Ngoại Giao tại Thành Phố Hà Nội

Điểm cuối (điểm 3): Điểm giao tuyến đường với đường Xuân La.

Cấp hạng tuyến đường: đường chính khu vực

Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: Quy mô mặt cắt tuyến đường là 30m, gồm lòng đường 2 làn xe chạy rộng 2x7.5m, hè hai bên rộng 2x6m, dải phân cách rộng 3m. Thành phần cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định theo dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Các nút giao thông: có 02 nút giao thông là nút giao với đường Xuân La và nút giao với đường Đỗ Nhuận là nút giao thông cùng mức.

Tuyến đường chỉ có chiều dài hơn 170m nhưng có ý nghĩa rất quan trọng đối với cư dân khu Đoàn Ngoại Giao vì liên quan đến chiều di chuyển của cư dân ra đường Xuân La và đường Võ Chí Công. Nếu cư dân chi chuyển từ đường Bưởi lên đường Võ Chí Công để vào khu Ngoại giao đoan thì phải đi vòng tới nút giao Võ Chí Công – Xuân La và đi đường vòng lại mới vào được sẽ rất bất tiện hoặc cư dân di chuyển ra sân bay, cầu Nhật Tân thì phải ra đường Võ Chí Công qua đường rồi mới vòng lên, đường Võ Chí Công là đường có lưu lượng xe qua lại rất đông nên sẽ gây ra nguy hiểm cho cư dân vì vậy trong khi tuyến đường chính là Nguyễn Văn Huyên vẫn đang bất động thì việc thông đoạn đường này sẽ là một giải pháp tối ưu để cư dân đi lại thuận lợi và an toan.

Tuyến đường hiện nay đã thi công xong và đợi ngày thông tuyến thôi. Đây là có thể coi là một trong những huyệt mạch cuối cùng của khu được thông, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn sẽ tiến bước dài trên con đường hoan thiện của mình.

 

Toàn văn Quyết định: 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 3410/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG ĐỖ NHUẬN THUỘC PHÍA ĐÔNG BẮC DỰ ÁN KHU ĐOÀN NGOẠI GIAO VỚI TUYẾN ĐƯỜNG XUÂN LA, TỶ LỆ 1/500.
Địa điểm: thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND Thành phố ban hành Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND Thành phố về việc Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đoàn ngoại giao, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000;

Xét đề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình số 3019/TTr-QHKT-HTKT ngày 22/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường nối đường Đỗ Nhuận thuộc phía Đông Bắc dự án khu đoàn ngoại giao với tuyến đường Xuân La, tỷ lệ 1/500 thuộc phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập, hoàn thành ngày 24/01/2017, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí và hướng tuyến đường:

- Vị trí tuyến đường: Tuyến đường có chiều dài khoảng 170m, thuộc địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Điểm đầu ( Điểm1): Điểm giao của tuyến đường với dự án khu Đoàn ngoại giao tại Thành phố Hà Nội.

- Điểm cuối (Điểm 3): Điểm giao của tuyến đường với đường Xuân La.

2. Cấp hạng tuyến đường: Đường chính khu vực.

3. Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường:

Quy mô mặt cắt ngang đường B=30m, gồm lòng đường 2 làn xe chạy rộng 2x7,5m, hè hai bên rộng 2x6m, dải phân cách rộng 3m. Thành phần cấu tạo mặt cắt ngang đường cụ thể sẽ được xác định theo Dự án đầu tư xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt.

4. Tim đường và chỉ giới đường đỏ tuyến đường:

- Tim đường quy hoạch đi qua các điểm 1, 2, 3 được xác định bởi các điểm tọa độ, các thông số kỹ thuật ghi trực tiếp tại bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ: được xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang đường và các yếu tố kỹ thuật kết hợp nội suy được xác định trực tiếp tại bản vẽ.

5. Các nút giao thông:

Theo Quy hoạch, tuyến đường giao cắt với các đường khác (đường Xuân La, đường Đỗ Nhuận...) là nút giao thông cùng mức.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc kiểm tra xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 theo Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố; Phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường.

- Giao Tổng công ty xây dựng Hà Nội-CTCP chủ trì tổ chức công bố công khai hồ sơ Chỉ giới đường đỏ được phê duyệt; Tổ chức lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt; Triển khai cắm mốc giới tuyến đường ngoài thực địa; Bàn giao mốc giới cho UBND quận Bắc Từ Liêm.

- UBND quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan thực hiện công tác công bố, cắm mốc giới, nhận bàn giao hồ sơ, quản lý mốc giới; Kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch-Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm; Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các Đ/c Phó CT UBND TP;
- VPUBTP: PCVP: Phạm Văn Chiến, các phòng: TH, TKBT, ĐT (Chiến, Năng, Phong);
- Lưu VT, ĐT Thế Điệp

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Tags : Phân tích - nhận định, thông tin quy hoạch, tiến độ hạ tầng, tin thị trường
popup

Số lượng:

Tổng tiền: