Cơ quan có chức năng quản lý đất đai và công chức làm công tác địa chính cấp xã.

Theo Điều 22 Luật đất đai 2024 có quy định: Dự án Avenue Garden  1. Hệ thống cơ quan có chức nang quản lý đất đai được ...

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ và chính quyền đại phương các cấp.

Điều 21 Luật đất đai 2024 có quy định: Dự án Avenue Garden  1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai trong p...

Nội dung quản lý nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai 2024

Điều 20 Luật đất đai 2024 quy định nội dung quản lý nhà nước về đất đai: Dự án Avenue Garden  1. Ban hành và tổ chức th...

Trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai theo Luật Đất đai 2024

Điều 18 Luật đất đai 2024 có quy định trách nhiệm của Nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai 1. Bảo đảm quyền tiếp ...

Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Điều 17 Luật Đất đai 2024 bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất Dự án Avenue Garden  1. Nhà nước bảo hộ quyền ...

Trách nhiệm của Nhà nước đối với người sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Điều 15 Luật Đất đai 2024 quy định trách nhiệm của Nhà nước đối với người sử dụng đất Biệt thự Avenue Garden  1. Có chí...

Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo Luật đất đai 2024

Điều 14 Luật Đất đai 2024 quy định Nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai theo thẩm quyền quy định của Luật nà...

Quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai theo Luật Đất đai 2024

Theo Điều 13 Luật Đất đai 2024 số Quyền của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu về đất đai được quy định như sau: Dự án Avenue Ga...

Xác định loại đất theo quy định của Luật đất đai 2024

Luật số: 31/2024/QH15 Luật Đất đai 2024 có quy định tại Điều 10. Xác định loại đất 1. Việc xác định loại đất dựa trên một t...

Phân loại đất theo quy định của Luật đất đai 2024

Luật số: 31/2024/QH15 Luật Đất đai 2024 có quy định tại Điều 9. Phân loại đất 1. Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được ...

Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai

Theo Điều 11. Hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai Luật số: 31/2024/QH15 1. Lấn đất, chiếm đất, hủy hoại đất 2. Vi ph...

Nguyên tắc sử dụng đất theo luật định

Điều 5. Luật đất đai 31/2024/QH15 1. Đúng mục đích sử dụng đất 2. Bền vững, tiết kiệm, có hiệu quả đối với đất đai và tài ngu...

popup

Số lượng:

Tổng tiền: